Term m.(f.): 1. Grenze des Weinbergs moselaufwärts (MoSaRu. 03), MoSaRu. 04, MoSaRu. 05, MoSaRu. 12, MoSaRu. 13, MoSaRu. 18.-  2.a. Grenzzeile MoSaRu. 06, MoSaRu. 07, MoSaRu. 08, MoSaRu. 09, MoSaRu. 10, MoSaRu. 11, MoSaRu. 12, MoSaRu. 13, MoSaRu. 14, MoSaRu. 18.-  b. doppelt bepflanzte Zeile als Grenze MoSaRu. 10. Formen: Sg.: MoSaRu. 03, MoSaRu. 04 MoSaRu. 05 MoSaRu. 06 MoSaRu. 09 MoSaRu. 10 MoSaRu. 11 MoSaRu. 12 MoSaRu. 13 MoSaRu. 14, MoSaRu. 07 MoSaRu. 18, MoSaRu. 08. Genus: m. verbr., f. MoSaRu. 08, MoSaRu. 13. Etym.: mhd. terme, tirme f., mndd. term, tirm, tirmt, mndl. term, entl. aus lat. termen Nom., vgl. awallon. tier 'Grenze' (FEW 13/1, 242a; Pfister 1998, 363).- s.a. Termgrenze (Honold 1941, 112, Abb. 26); a. 1792 Terminantes 'anliegende Besitzer eines Weinbergs' (ib.). Redensarten/Winzerregeln: „Of dem Term gift et Spitzbuwe" (Honold 1941, 112). Lit.: Aneggi 1984, 164; Becker M. 1979, 320; Besse 2010b, 99; DEI 3760; DWB 21, 259; FEW 13/1, 239; Honold 1941, 112; Kees o.J., 42; Kees/Kriechel 1981, 100; Kleiber u.a. 1993, 278; Krämer-Neubert 1998, 71; Lexer 2, 1426; LuxWB 4, 326; MnddSchiLü. 4, 536; MndlWB 8, 255; MosfrkWB 249; Müller Kl. 1976b, 28; Pfister 1992, 737; Pfister 1998, 363; Post 1982, 119; Post 1985, 9; PündAusdr. 611; Quaresima 1964, 47; REW 654; RheinWB 8, 1139; Steffens 2006b, 361; Tissot 1976, 288; Tognina 1967, 116. 164. 203; WKW 35/152; WMU 3, 1749; Wolf N.R. 1999, 120; Zitzen [1953], 20.

Artikel wurde aus Cache gelesen