Stutz [m.]: Hang, an dem der Weinberg liegt, Wall. 03, Wall. 03. Etym.: mhd. stuz 'Stoß, Anprall'. Lit.: DWB 20, 739; ElsWB 2, 620; Lexer 2, 1283; SchwäbWB 5, 1940; SchweizWB 11, 1885.
Weinberge am Hang bei Salgesch
Weinberge am Hang bei Salgesch


Artikel wurde aus Cache gelesen