Stock-weingart(en) [m.]: 1. Weinberg mit Pfahlerziehung, NÖ 10, NÖ 11, NÖ 18, Tschech. 10, Pl. Tschech. 06.-  2. Einzelpfahlerziehung mit Stützpfählen aus Akazienholz, HessBg. 03.- s. dagegen Stockwingert-Erziehungsart mit Bockschnitt (Kecht [nach 1850], 194, Fig. 31; Kecht 1868, Taf. 13, Fig. C u. D).- vgl. Weingart, Weingarten, Wingert. Lit.: Koch H.-J. 2002, 205; Steffens 2006b, 349; WKW 48/226.

Artikel wurde aus Cache gelesen