Schwemm-graben m.: a. Graben zum Auffangen der herabgeschwemmten Erde, Zür. 04.-  b. Graben am unteren Ende des Weinbergs zum Auffangen der herabgeschwemmten Erde, Schaffh. 01.- s.a. Schwemmbrett (Laur E. 1939, 364). Lit.: Eggenberger u.a. 1983, 75; Laur E. 1939, 364; Menke 1987c, 85; Schweizer 1969, 10; Weber W. 1949, 41; Zwahlen-Kugler 1972, 83.

Artikel wurde aus Cache gelesen