Muscat o.Art.: a. Weißweinrebsorte Els. 04, Els. 05, Els. 06, Els. 08, Els. 10, Els. 14, Els. 15.-  b. früher am Ort angebaute Weißweinrebsorte Els. 13, Wall. 03. Formen: Sg.: Els. 05 Wall. 03, Els. 04 Els. 08 Els. 13 Els. 14 Els. 15, Els. 06 Els. 10 Els. 13. Etym.: entl. aus frz. muscat m. 'Muskatellertraube', a. 1371 (frz.) muscat 'Weinname' (FEW 19, 132b), dies zu pers. muk 'Moschus' (FEW 19, 132).- s.a. mhd. musct f.m. 'Muskatnuss'.- vgl. Muskat. Lit.: Ambrosi H. 1992, 226; Ambrosi H. 1996/98, 218; Arveiller/Pfister 1999, 400. 403; BrockhWein 2005, 61. 297; Eggenberger u.a. 1983, 50; FEW 19, 132; FrzDtWB 1985, 623; Hohnerlein 1996, 190; Kammerer 1999, 124; Kecht [nach 1868], 236; Lexer 1, 2256; LexOIV 409. 526; Nicollier 1960, 18; Nicollier 1977b, 52; Rézeau 1998, 124. 250; Robinson 2003, 496. 497; Schumann 1998, 147; Sittler 1974, 111; Tischelmayer 2001, 244; Trummer 1841, 88; WeinldWall. o.J., 21.
Muscat blanc
Muscat blanc


Artikel wurde aus Cache gelesen