Frucht-holz n.: a. fruchtbringendes Holz der Rebe SaalUnst. 05, Württ. 04, Württ. 09, Württ. 12, Bad. 02, Bad. 30, Bad. 34, Aarg. 02.-  b. Fruchtholz, das beim Drahtrahmen angeschnitten wird Württ. 13, Els. 04, Tschech. 02.-  c. ausgewachsener Rebtrieb Württ. 12, Württ. 13, Tschech. 03, Trans. 45, SaalUnst. 01.-  d. einjähriges Rebholz Mittrh. 03, Mittrh. 05, Rheinh. 10, Pfalz 04, HessBg. 03, Württ. 04, Bad. 08, Bad. 11, Bad. 26, Els. 01, Burgl. 02, Trans. 04, Zür. 02.-  e. zweijähriges Rebholz Rheinh. 05, Heilbronn (Württ. 07), Bad. 12, Bad. 17, Zür. 04, Trans. 13. Formen: Sg.: Rheinh. 10 Pfalz 04 Württ. 12 Bad. 08 Bad. 11 Bad. 17 Bad. 34, Rheinh. 05 HessBg. 03 Württ. 04 Württ. 09 Bad. 02 Bad. 12 Bad. 26 Bad. 30 Els. 01 Els. 04 Tschech. 02, Tschech. 03, SaalUnst. 05, Burgl. 02, Trans. 45, Württ. 13 Bad. 34, Württ. 07, Trans. 04, Mittrh. 03 Mittrh. 05, Aarg. 02 Zür. 04 Trans. 13.- Pl.: Württ. 13.- Abb.: Müller E. u.a. 2000, 85, Abb. 25. Lit.: Arnberger 2007, 122; Becker M. 1979, 216; BrockhWein 2005, 188. 349; DWB 4, 274; Eggenberger u.a. 1983, 81; Höfflin 1983a, 168; Keller A. 1953/54, 237; Kreutz 1992, 76; Krückels 1965, 56; Löwe-Kumpf 1979, 106; Mannsberger 1988, 72; Mayr A. 1978, 39; Müller E. u.a. 2000, 139. 141; Müller K. 1930, 255; NSSWB 2, 841; Redl u.a. 1996, 345. 346. 348. 354; Resch 1980, 144; Robinson 2003, 267; Round 1969/70, 8; Scharff 1980, 35; Schumann 1998, 91; Schweizer 1969, 5. 7; ShessWB 2, 976; Sipos 1979, 92; Thränhart 1845, 88; ThWB 2, 374; Veith 1966, 61. 204; Veith 1971a, 52. 120; Vierrath 1978, 84; Weber W. 1949, 12. 79; WKW 9/31.
Fruchtholz im Drahtrahmen nach dem Rebschnitt
Fruchtholz im Drahtrahmen nach dem Rebschnitt

fruchtbringendes Holz mit Trauben der Sorte Gänsfüßer
fruchtbringendes Holz mit Trauben der Sorte Gänsfüßer


Artikel wurde aus Cache gelesen