er-brechen st.: 1. überflüssige Triebe am alten Holz entfernen Bad. 27, Bad. 29, Els. 08, Bas. 02, Bas. 03, Aarg. 02, Aarg. 03, Aarg. 05, Schaffh. 01, Graub. 02, Bern 01.-  2. Geiztrieb(e) entfernen Bad. 08, Bad. 29, Bad. 30, Els. 10.-  3.a. Triebe einkürzen Graub. 01.-  b. überflüssiges Laub entfernen Bad. 08, Aarg. 05.-  4. überzählige Gescheine entfernen Schaffh. 01. Formen: Bern 01, Graub. 02, Graub. 01, Schaffh. 01, Bas. 03 Aarg. 02 Aarg. 03 Aarg. 05 Bern 01, Bad. 29, Bas. 03, Bad. 08, Bad. 27, Bas. 02, Bad. 30 Els. 08 Els. 10, Schaffh. 01. Etym.: mhd. erbrechen 'hervorbrechen, aufbrechen; zerbrechen; ausbrechen', ahd. irbrehhan.- s.a. a. 1558 Erbrechet (Besse 2009, 58).- vgl. brechen. Lit.: AargWB 108; AhdAsGl. 2, 12; AhdSchütz. 1989, 80; Alanne 1957a, 51; AppenwWB 190; BadWB 1, 697; DWBNb. 8, 1625; ElsWB 2, 178; Hallauer 1880, 27; Höfflin 1983a, 162; Keller A. 1953/54, 242; Kreutz 1992, 35. 75; Lexer 1, 618; Müller K. 1930, 57. 197; MusBiel. 1979, 3; Pletscher 1908, 75. 86; Puhl 2009, 66. 67. 73; Schülin 1980c, 142; SchwäbWB 2, 763; SchweizWB 5, 330; Seppälä 2001, 120. 121. 125; Steffens 2006b, 118; Voegeli 1937, 228; Weber W. 1949, 105. 123. 124; WKW 68/340. 72/360; Wolff 1967, 64; Wolfhard 1922, 70.

Artikel wurde aus Cache gelesen