Büre [f.]: Weinberg, der durch Landaufschüttung am Seeufer gewonnen wird, Bern 01, Pl. Bern 01. Etym.: ahd. bur 'Erhebung'.- vgl. Bürerebe. Lit.: AhdAsGl. 2, 110; SchweizWB 4, 1533.

Artikel wurde aus Cache gelesen