Bremser m.: a. tw. gegorener Most als Getränk Rheinh. 05, Rheinh. 06, Rheinh. 07, Rheinh. 08, Rheinh. 10, Frank. 03, Frank. 04, Frank. 08, Frank. 11, Frank. 13, Trans. 04, Trans. 15.-  b. tw. gegorener, noch süßl. schmeckender Most als Getränk Frank. 17.-  c. Getränk beim Leseabschlussfest Trans. 15. Formen: Sg.: Frank. 03 Frank. 08 Frank. 17, Trans. 04 Trans. 15, Rheinh. 07 Rheinh. 08, Rheinh. 05 Rheinh. 06 Rheinh. 10, Frank. 11 Frank. 13, Frank. 04.- vgl. bremsen, brimsen. Lit.: Althaus 2006, 74; Hilpert 1957, 84; Jakob L. 1995, 80; Kadel 1928, 23. 34; Kleiber u.a. 1993, 277; Koch H.-J. 1976, 140; Koch H.-J. 2002, 42; Löwe-Kumpf 1979, 92; MfrankWB 51; Scheu 1950, 266; Selzer 1996, 113. 115; ShessWB 1, 1099; Spang 1930, 4; WKW 105/587; Zöller 1981/82, 68.

Artikel wurde aus Cache gelesen