an-häufeln sw.: 1.a. Reben nach der Lese zum Frostschutz anhäufeln MoSaRu. 11, Bad. 12, Bad. 30, Aarg. 01, Schaffh. 01, NÖ 01, NÖ 05, NÖ 07, NÖ 12, NÖ 16, NÖ 19, Tschech. 05, Trans. 43, Ukr. 01, Sachs. 04, SaalUnst. 01, NÖ 18.-  b. Reben nach der Lese anhäufeln (nur im jungen Weinberg) Burgl. 09, Burgl. 10, Budap. 01, Burgl. 10.-  c. Reben nach der Lese mit dem Pflug anhäufeln Bad. 27, Aarg. 05, Sachs. 04.-  d. Rebkopf nach der Lese anhäufeln, Frank. 02, NÖ 09.-  e. Veredlungsstelle nach der Lese anhäufeln, Württ. 12.-  f. nach der Lese Erde von der Mitte der Gasse an die Reben häufeln Württ. 09, Graub. 01, Schles. 01, Tschech. 04.-  2.a. eingeschulte Rebe mit Erde bedecken Burgl. 04.-  b. junge Pfropfrebe nach dem Pflanzen vollständig mit Erde bedecken Sopr. 02. Formen: NÖ 12, Budap. 01, Burgl. 04, Burgl. 04, Sopr. 02, Burgl. 10, NÖ 05, Württ. 09, NÖ 07 Tschech. 05, NÖ 01 NÖ 16 NÖ 19, Burgl. 09, Aarg. 01, Bad. 27 Aarg. 05, Graub. 01, Schles. 01, Bad. 12, Bad. 30 Schaffh. 01, Trans. 43, MoSaRu. 11, Ukr. 01, Tschech. 04.- Abb.: Czéh/Molnár 1895, 126, Fig. 32.- vgl. häufeln. Lit.: Arnberger 2007, 26; Bauer M. 1954, 60; Champin/Roesler 1882, 151; DWBNb. 2, 1041; Gehl 2003, 30; Hambuch 1981, 147; Katschthaler 1912, 114; Kleindienst 1983a, 38; Kreutz 1983, 67; LadParth. 1972, 81; LexOIV 569; Löwe-Kumpf 1979, 79; Mayr A. 1978, 36; Müller K. 1930, 34; Muth 1928, 43. 52; ObsächsWB 1, 65. 2, 259; Peter 1912, 135; Puhl 2009, 67; Resch 1980, 143; Sebestyén 1978, 16. 17; Seppälä 2001, 110; SuddWB 1, 362; Veith 1966, 40. 173; Veith 1971a, 49. 99; Weber W. 1949, 120; Wenisch 1912, 60. 61; Zirkler 1959a, 581.

Artikel wurde aus Cache gelesen